Samferdsel

Mann foran tog

Det skal være mulig å komme seg trygt, raskt og grønt gjennom nye Buskerud fylke. Veitransport står for store klimagassutslipp, og fylket må legge til rette for at det finnes grønne alternativer til fossilbilen i hele fylket. SV vil arbeide for styrking av jernbanen. Samtidig binder veien oss sammen og gjør det mulig å bo, jobbe og gå på skolen også utenfor de største byene.  

I områder hvor kapasiteten på veinettet er presset, betyr det at flere må reise kollektivt hvis vi skal nå våre klimamål. All økning i trafikk bør skje gjennom buss, jernbane, sykkel og gange. Vi ønsker derfor å opprette flere bussruter der det ikke finnes fra før, og sikre flere, billigere avganger på eksisterende ruter.  

Det er allikevel mange som bor langt unna et brukbart kollektivtilbud og dermed er helt avhengige av bilen. Det er samtidig et stort etterslep på vedlikeholdet av Buskeruds over 1000 km med fylkesvei. Dette er spesielt tydelig i distriktene. Det er uholdbart at fylkesveiene i Buskerud er en trafikkfare. 

  

Buskerud SV vil: 

Emner

busssamferdseltog