Buskerud SVs valgprogram 2023-2027

tre smilende mennesker med blomsterbuketter. foto
f.v: 1. kandidat Njål Vigleik Grene-Johnsen, 2. kandidat Kaja Yngsdal Hilleren, 3. kandidat Sadi Emeci.

Vi har tre store oppgaver i det nye fylket: få ned de økende ulikhetene mellom folk, sikre et Buskerud for alle og verne om klima og natur. Vi vil farge fylket rødt, grønt og rosa.  

Kampen for et rødt fylke består i å bekjempe økte sosiale forskjeller. Pandemi og krig i Europa har vist oss at økte bensin-, strøm- og matvarepriser rammer de som har minst fra før. De sosiale klasseskillene i Norge blir ekstra tydelige i krevende tider. Dette må Buskerud være en motvekt til ved å bidra til at unger fortsatt har et kultur- og aktivitetstilbud uavhengig av inntekta til foreldrene, at skolen ikke forsterker forskjellene ved å skape A- og B-skoler og gjøre det billigere å få helt nødvendige tannhelsetjenester. 

Et grønt fylke betyr et fylke som tar klima- og naturkrisa på alvor. Det holder ikke å snakke uten å ha tiltak som monner. Forbruket må ned og fylket må bruke sine virkemidler til å stille strenge klima- og miljøkrav i egen organisasjon og til Buskerud-samfunnet. Nedbyggingen av urørt natur og dyrka mark må stoppes, klima- og miljøvennlige valg må være billigere enn klima- og miljøfiendtlige valg og kollektivtilbudet må forbedres i hele fylket. Vi vil at Buskerud skal være klima- og arealnøytralt.  

Et rosa fylke betyr et fylke som aktivt motarbeider patriarkatet, rasisme, homofobi, transfobi og alle andre undertrykkende strukturer. Økt kunnskap bidrar til positive holdninger og inkludering, og vår politikk flytter makt nedover. Buskerud må legge FNs bærekraftsmål til grunn i sin politikk og struktur, skape en skole som gir muligheter til alle uavhengig av bakgrunn og aktivt inkludere representanter fra kvinnebevegelsen, den antirasistiske bevegelsen, den skeive bevegelsen og funkisbevegelsen i beslutninger.  

Alle skal oppleve en tilhørighet til det nye fylket og politikerne må sørge for gode medvirkningsprosesser i å bygge opp igjen nye Buskerud – et fylke for de mange, ikke for de få! 

Buskerud SV vil: 

En skole for alle 

Lærer peker på elev som rekker opp hånden

SV i Buskerud vil jobbe for en videregående skole som fremmer demokratisk og rettferdig fordeling av kunnskap og kompetanse i hele fylket. Utdanningen i Buskerud skal være basert på et solidarisk menneskesyn og være et offentlig ansvar. Skolen skal være gratis, og for alle. 

Alle elever skal gis mulighet til å gå ut av skolen med tro på seg selv, utvikle sine praktiske og teoretiske evner og sin evne til kritisk refleksjon. Skolen skal bidra til utvikling av elevenes klima- og miljøbevissthet, i samsvar med FNs bærekraftsmål, både gjennom opplæring og aktive verdivalg. Vi vil ha en skole hvor lærere blir frigjort til å utøve yrket sitt gjennom å jobbe for en tillitsreform og ved å få andre yrkesgrupper inn i skolen for å styrke laget rundt eleven. Buskerud SV vil jobbe for en skole hvor teori og praksis er nært knyttet sammen og hvor praktiske ferdigheter likestilles med teoretiske, både i videregående, gjennom økt fokus på fagskolen og et løft for yrkesfagene. 

 

Buskerud SV vil: 

  

Samferdsel 

Mann foran tog

Det skal være mulig å komme seg trygt, raskt og grønt gjennom nye Buskerud fylke. Veitransport står for store klimagassutslipp, og fylket må legge til rette for at det finnes grønne alternativer til fossilbilen i hele fylket. SV vil arbeide for styrking av jernbanen. Samtidig binder veien oss sammen og gjør det mulig å bo, jobbe og gå på skolen også utenfor de største byene.  

I områder hvor kapasiteten på veinettet er presset, betyr det at flere må reise kollektivt hvis vi skal nå våre klimamål. All økning i trafikk bør skje gjennom buss, jernbane, sykkel og gange. Vi ønsker derfor å opprette flere bussruter der det ikke finnes fra før, og sikre flere, billigere avganger på eksisterende ruter.  

Det er allikevel mange som bor langt unna et brukbart kollektivtilbud og dermed er helt avhengige av bilen. Det er samtidig et stort etterslep på vedlikeholdet av Buskeruds over 1000 km med fylkesvei. Dette er spesielt tydelig i distriktene. Det er uholdbart at fylkesveiene i Buskerud er en trafikkfare. 

  

Buskerud SV vil: 

Kultur  

Kvinne sittende ved vannet
Stortingsrepresentant for SV i Buskerud og medlem av familie- og kulturkomitéen, Kathy Lie

For å oppnå et rettferdig samfunn, er det viktig at alle kan oppleve de samme tilbudene og mulighetene der de bor. Mennesker i alle aldre skal kunne delta på arrangementer og utnytte kulturtilbudene i sitt nærmiljø for å forhindre utenforskap og sosiale forskjeller. En rettferdig fordeling av midler som støtteordninger og stipender krever politiske prioriteringer der marginaliserte grupper blir prioritert. Kunst og kulturuttrykk er essensielt for å fremme solidaritet, likeverd og et fylke som rommer mange perspektiver. 

Buskerud SV vil: 

Mangfold og inkludering 

Tre jenter som leker

Et rettferdig og solidarisk samfunn bygger på verdier som demokrati, likestilling, antirasisme, menneskerettigheter og sosial fordeling. Buskerud er et flerkulturelt og mangfoldig fylke. I 2019 besto befolkningen av godt over 283 000 mennesker, hvorav 19-20% disse er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Når over ⅕ av fylkets befolkning vil kunne møte på fordommer, hatytringer og rasisme er det svært viktig at fylkeskommunen tar et grep i å forhindre dette. Andre minoriteter som skeive og personer med normbrytende funksjonsvariasjoner må også oppleve støtte, representasjon og frihet på lik linje med majoriteten. SV vil ha et fylke som er inkluderende for alle. 

  

Mangfold og inkludering 

  

Tannhelse 

Jente 15 år er hos oralkirurg for å få undersøkt en absess som har dannet seg etter å ha fjernet en visdomstann i forbindelse med tannregulering.

Tenna er en del av kroppen. Buskerud SV ønsker en tannhelsereform hvor tannbehandling går inn i en egenandelsordning på lik linje med den andre legebesøk får. Regjeringa og SV har gjort det billigere for alle mellom 19 og 26 å gå til tannlegen, vi vil fortsette dette arbeidet  ved å gjøre det billigere for de eldre å få behandling. Mange barnefamilier er nødt til å betale store summer for å få regulering til barna sine. Dette fordi reguleringstannleger driftes privat, og kan sette egne priser helt fritt. Vi må ta velferdstilbudet vekk fra markedet, og tilbake til fellesskapet. 

Buskerud SV vil: 

  

Buskerud som arbeidsgiver 

veiarbeider spar grus opp i trillebår
To menn legger ut underlagsgrus for etablering av nytt fortau i Skippergata, Tromsø.

Buskerud blir en stor arbeidsgiver. Det nye fylket må tilby gode tjenester i hele fylket og sørge for at arbeidslivet gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Den norske modellen med en sterk fagbevegelse, kollektive og avtalefestede rettigheter er grunnsteinen for et ryddig arbeidsliv. En god arbeidsgiver er en tillitsfull arbeidsgiver som gjennom grundige medvirkningsprosesser sørger for at alle ansatte får reell påvirkning på egen arbeidshverdag. 

  

Buskerud SV vil: 

Klima- og naturkrisen 

skilt med budskap om å redde kloden

I dag er verden på vei mot enorme klimaendringer, store naturkatastrofer og kollapser i mange av verdens økosystemer. For naturen, befolkningen i Buskerud og i solidaritet med det globale-sør er vi nødt til å gjøre det vi kan for å begrense klima- og naturkrisen.  

Utslippene og nedbygging av natur skjer på lokalt nivå. Buskerud som fylke skal legge opp til at fylkets kommuner skal kunne jobbe med å kutte utslipp, jobbe for et areal nøytralt fylke og legge til rette for at fylkets innbyggere skal kunne ta grønne valg. SV vil jobbe for å bevare urørt natur. 

På fylkeskommunalt nivå skal fylket jobbe for å kutte utslippene sine i tråd med Parisavtalen og opp mot staten med den internasjonale naturavtalen vedtatt i Montreal vinteren 2022. 

Buskerud SV vil: 

Natur 

Klima: 

Grønn omstilling: