En skole for alle

Lærer peker på elev som rekker opp hånden

SV i Buskerud vil jobbe for en videregående skole som fremmer demokratisk og rettferdig fordeling av kunnskap og kompetanse i hele fylket. Utdanningen i Buskerud skal være basert på et solidarisk menneskesyn og være et offentlig ansvar. Skolen skal være gratis, og for alle. 

Alle elever skal gis mulighet til å gå ut av skolen med tro på seg selv, utvikle sine praktiske og teoretiske evner og sin evne til kritisk refleksjon. Skolen skal bidra til utvikling av elevenes klima- og miljøbevissthet, i samsvar med FNs bærekraftsmål, både gjennom opplæring og aktive verdivalg. Vi vil ha en skole hvor lærere blir frigjort til å utøve yrket sitt gjennom å jobbe for en tillitsreform og ved å få andre yrkesgrupper inn i skolen for å styrke laget rundt eleven. Buskerud SV vil jobbe for en skole hvor teori og praksis er nært knyttet sammen og hvor praktiske ferdigheter likestilles med teoretiske, både i videregående, gjennom økt fokus på fagskolen og et løft for yrkesfagene. 

 

Buskerud SV vil: 

Emner

utdanningvideregåendeskole